مقایسه عملکرد پمپ پیستونی و پمپ طبقاتی

مقایسه عملکرد پمپ پیستونی و پمپ طبقاتی در صنایع زمانی که صحبت از هد جریان سیال بالا می گردد دو دسته از الکتروپمپ ها هستند که بیش از دیگر انواع آنها مورد توجه قرار می گیرند: پمپ پیستونی و پمپ طبقاتی. مقایسه عملکرد این دو دسته الکتروپمپ با در نطر داشتن ماهیت آنها و نوع جریانی که تولید می کنند میسر است. هر دو الکتروپمپ یاد شده دارای هد جریان بسیار بالایی بوده و سطح متوسط و بالاتر از متوسط از دبی جریان را ایجاد می کنند. البته هد خروجی پمپ طبقاتی بسته به تعداد طبقات آن متغیر است حال آنکه پمپ پیستونی بصورت تک مورد استفاده قرار می گیرد.



بصورت کلی می توان گفت کاربرد پمپ پیستونی خاص تر و کاربرد پمپ طبقاتی عمومی تر می باشد اما انتخاب میان این دو نوع الکتروپمپ بسته به ویسکوزیته سیال، ذرات معلق در سیال و نوع جریان مد نظر صورت می پذیرد.

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation