گیربکس خورشیدی دستگاه CNC

گیربکس خورشیدی دستگاه CNC

در گیربکس خورشیدی دستگاه CNC گشتاور و سرعت دورانی ورودی توسط موتور سروو تامین می شوند. در این سری از گیربکس ها نیاز به نسبت کاهش سرعت 80-110 می باشد. مشخصات سرعت و قدرت مرودی گیربکس خورشیدی در این کاربری بر روی دستگاه CNC می توانند متناسب با مشخصات موتور سروو تغییر نمایند. در این سری از گیربکس های خورشیدی اغلب از 3 مرحله دنده گذاری که نسبت تبدیل در هر دنده 4.8 می باشد استفاده شده است. مشخصات دنده های بکار رفته در داخل گیربکس که در مجموع نسبت 110 مورد نظر را فراهم می کنند عبارتست از: قطر دنده خورشیدی 20، قطر دنده اقماری 28 و قطر حلقه دنده 76 و تعداد دنده های اقماری نیز 3 عدد می باشد. البته از نظر فضای اشغال شده این سیستم 3 مرحله ای از گیربکس خورشیدی فضای بالاتری از سیستم های دو بخشی اشغال می کند. محدودیت فضایی در این سیستم ها بگونه ای است که با افزایش تعداد طبقات و استیج های گیربکس خورشیدی فاصله از زمین در طراحی کمتر می شود. به همین دلیلی بدون تغییر گشتاور خروجی و با حفظ مشخصات دینامیکی در بسیاری از ماشین های CNC از گیربکس خورشیدی 2 استیج استفاده می شود.

گیربکس خورشیدی

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation