حداکثر توان پمپ انتقال مواد

حداکثر توان پمپ انتقال مواد

منظور از توان پمپ انتقال مواد می تواند موارد متعددی شامل حداکثر دبی جریان تولید شده، حداکثر میزان هد و ارتفاع پمپاژ سیال، قابلیت پمپاژ سیال با خورندگی بالا و قابلیت پمپاژ سیال با دمای بالا می باشد. در مورد پمپ انتقال مواد فاکتور های توان اندکی با دیگر الکتروپمپ ها که قطر ذرات جامد معلق و ویسکوزیته بسیار بالا نیز در مورد آنها صدق می کند اندکی کمرنگ تر بوده و قابلیت پمپاژ سیال با درصد خورندگی بالا و در دمای بالا ارجحیت پیدا می کند. از آنجایی که پمپ انتقال مواد هم از نوع گریز از مرکز و هم از نوع دیافراگمی تولید میشود به مقایسه این دو نوع پمپ و قابلیت های آنها در انتقال مواد می پردازیم.


مقایسه پمپ انتقال مواد دیافراگمی و گریز از مرکز


بطور کلی در مقایسه دو نوع پمپ باید گفت پمپ دیافراگمی از آنجایی که از توان هوای فشرده بجای نیروی مکانیکی تولید شده توسط الکتروموتور استفاده می کند در کل پمپ قابل تری می باشد. توان حرارتی و خورندگی هر دو نوع پمپ دیافراگمی و گریز از مرکز به متریال بکار رفته در تولید آنها که گاهی پمپ پلیمری بوده و گاهی استیل بستگی دارد و تابع نوع آنها نمی باشد. در مقایسه میزان دبی باید گفت اغلب دبی ایجاد شده توسط پمپ گریز از مرکز بیشتر از پمپ طبقاتی از نوع دیافراگمی است. در مقایسه هد ایجاد شده اما باید گفت هد ایجاد شده توسط پمپ دیافراگمی در اکثر موارد بالاتر از هد پمپ گریز از مرکز می باشد.

پمپ انتقال مواد

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation