مقایسه پمپ دنده ای با لوب پمپ ها

مقایسه پمپ دنده ای با لوب پمپ ها

پمپ های دهنده ای پمپ های دقیقی هستند که قابلیت انتقال میزان بسیار دقیقی از سیال را فراهم می کنند. این دسته از الکتروپمپ ها به سبب نوع و عملکرد شباهت بسیار زیادی به لوب پمپ ها دارند چرا که هر دو با گردش یک عضو دوار در داخل یک هوزینگ و با محصور کردن سیال به پمپاژ می پردازند. از نظر طول عمر اما با توجه به اینکه دنده های بکار گرفته شده در ساختار پمپ دنده ای نوک تیز هستند و یک لمس بسیار سطحی بین آنها بر قرار است در طول زمان دچار خوردگی بر روی دنده ها می شوند حال آنکه لوب پمپ ها از لوب برای انحصار و انتقال سیال استفاده می کنند که فاقد لبه های تیز می باشد و بدون ایجاد سایش سطحی و بدون ایجاد برش در جریان سیال به انتقال سیال می پردازد.

پمپ دنده ای

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation