چالش های پمپ لجن کش

چالش های پمپ لجن کش

پمپ های لجن کش مانند بسیاری انواع دیگر الکتروپمپ با سیالاتی روان، تصفیه شده با عبور از انواع فیلتر و اساسا سیالات عامل سر و کار ندارند بلکه از پمپ لجن کش برای مکش و انتقال انواع سیالات پساب و غیر عامل با انواع مختلف ذرات جامد معلق در کف چاه ها سر و کار دارند. از این رو چالش های متعددی بر سر راه پمپ لجن کش وجود دارد. سیالات پساب دارای ذرات جامد معلق با قطر بالا هستند که نه تنها می توانند مانع حرکت ایمپلر و پروانه پمپ شوند بلکه به شدت سبب خوردگی و ایجاد خراش بر روی پروانه و اجزای دیگر الکتروپمپ می شوند. شاید در این میان تنها پمپ دیافراگمی باشد که به سبب نحوه عملکرد با فشار هوا در برابر ذرات جامد معلق در سیال دچار خوردگی نمی شود.

پمپ لجن کش

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation