طریقه عملکرد پمپ لجن کش

طریقه عملکرد پمپ لجن کش

پمپ لجن کش بصورت مستغرق مورد استفاده قرار می کیرد و اغلب توسط طناب و یا سیم بکسل به عمق آب انتقال داده می شود تا سیال را نه از طریق مکش از بالا بلکه بصورت پمپاژ از اعماق به سطح و یا بالاتر از سطح زمین ارسال کند. هر چند اغلب پمپ های لجن کش بصورت خشک نیز به عملکرد خود ادامه می دهند (بصورت هرز گرد عمل می کنند) اما در طراحی دارای یک شناور هستند. زمانیکی پمپ لجن کش در اعماق آب قرار دارد شناور در بالای سطحی مشخص توسط آب نگه داشته می شود که با کاهش عمق آب در طی پروسه مکش و انتقال این شناور به تدریج پایین آمده و سبب بسته شدن دریچه انتقال و توقف پمپ لجن کش می شود.

پمپ لجن کش

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation