فاکتور های موثر بر طول عمر پمپ لجن کش

فاکتور های موثر بر طول عمر پمپ لجن کش

پمپ لجن کش بصورت مستغرق در چاه ها و فاضلاب ها مورد استفاده قرار میگیرد و از این رو شرایط محیطی که در آن قرار دارد اغلب مرطوب و مملو از مواد خورنده طبیعی، صنعتی و گازهای خورنده می باشد که تنها یکی از عوامل از بین رفتن و کاهش طول عمر این دسته از الکتروپمپ ها محسوب میشود. پمپ لجن کش اغلب با سیال با ویسکوزیته بالا و سیالی نا پاک مملو از خورده سنگ ها و ذرات صلب ریز و درشت کار می کند که از عوامل دیگر از بین رفتن و کاهش طول عمر پمپ لجن کش محسوب می شوند. پمپ لجن کش به سبب قابلیت سیال شدن پایین لجن بصورت پریودیک بصورت خشک نیز کار می کند تا لجن و سایلات غلیط بار دیگر خود را به محفظه مکش برسانند که این نیز از دیگر عوامل کاهش طول عمر پمپ لجن کش می باشد. استفاده از الکتروپمپ در عمق های زیاد و نزدیک به توان حداکثری پمپ لجن کش نیز بار زیادی را بصورت پیوسته بر روی آن اعمال می کند که می تواند از فاکتور های موثر بر طول عمر پمپ لجن کش باشد.

پمپ لجن کش

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation