دوزینگ پمپ SMART DIGITAL گراندفوس

دوزینگ پمپ SMART DIGITAL گراندفوس
ظرفیت : 940 L/h |    نوع : سولنوئید دار    
موجود | حداقل سفارش :  
دوزینگ پمپ SMART DIGITAL گراندفوس دو ویژگی دقت بالا و قابلیت کاربری آسان را به صورت همزمان داشته و در رینج وسیعی از دبی جریان سیال از 60 لیتر در ساعت الی 940 L/h فراهم می کند. استفاده از استپر موتور سری EC در طراحی این دوزینگ پمپ ها قابلیت کنترل عملگر ها بر سرعت پمپاژ و در نتیجه دقت این دوزینگ پمپ را به شدت بالا برده است. این دوزینگ پمپ قابلیت تطبیق با شرایط جریان سیال را داشته و فشار موثر بر سرعت پمپاژ متناسب با فشار جریان سیال تنطیم می شود. مدت زمان پروسه مکش در این دوزینگ پمپ ها ثابت می باشد اما زمان آن بر حسب عملگر های ضد کاویتاسیون قابل افزایش نیز می باشد. این دوزینگ پمپ ها قابلیت کارکرد با برق بین 100 الی 220 ولتاژ را داشته و با فرکانس 50-60 هرتز کار می کنند.
دوزینگ پمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation