کدام الکتروپمپ بیشترین ویسکوزیته را دارد؟

کدام الکتروپمپ بیشترین ویسکوزیته را دارد؟

ویسکوزیته سیالات میزان غلظت و چسبندگی آنها را مشخص می کنند. قابلیت پمپاژ سیالات با ویسکوزیته بالا یکی از مشخصات مثبت الکتروپمپ ها می باشد. در مورد برخی صنایع با توجه به ویسکوزیته پایین سیال جاری این خاصیت از اهمیت کمتری برخوردار است. در برخی صنایع مانند آب و فاضلاب و در مورد پمپ لجن کش قابلیت مکش سیال با ویسکوزیته بالا اهمین بسیار بالایی دارد. در اغلب صنایع ترکیب ویسکوزیته بالا و هد بالا که دسترسی به آن بسیار دشوار نیز می باشد در اوج انتظارات از یک الکتروپمپ قرار دارد. در هر حال با توجه به شرایط فیزیکی و کاری پمپ ها بالاترین میزان قابلیت پمپاژ سیال ویسکوز متعلق به پمپ پیستونی بالاخص از نوع متصل به موتور احتراق داخلی می باشد. آین سری از الکتروپمپ ها با وجود نقاط قوتی که دارند قابلیت پمپاژ سیال بصورت پیوسته را نداشته و جریان ایجاد شده توسط پمپ پیستونی تناوبی است.

الکتروپمپ

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation