مفهوم هد لگاریتمی در پمپ طبقاتی

مفهوم هد لگاریتمی در پمپ طبقاتی

پمپ طبقاتی از اتصال پمپ های گریز از مرکز بصورت موازی برای افزایش هد انتقال سیال استفاده می کند و در اغلب موارد دارای هد بسیار بالایی است که در برخی موارد به بیش از 400 متر نیز میرسد. اما مفهومی به نام هد لگاریتمی در مورد پمپ طبقاتی صادق می باشد که طبق آن با افزایش تعداد پمپ گریز از مرکز دیگر هد خروجی تغییر چندانی نمی کند. بدین معنا که با افزایش تعداد پمپ گریز از مرکز در پمپ طبقاتی از 2 به 3 طبقه میزان هد بسیار محسوس تر افزایش پیدا می کند تا افزودن تعداد طبقات از 7 به 8 طبقه. از این رو طبق طراحی مهندسی بکار رفته در پمپ طبقاتی اغلب تعداد طبقات را تا اندازه مشخصی بالا می برند تا هم بدون افزایش هد متحمل هزینه بالایی نشوند و هم به سنگین شدن هر چه بیشتر پمپ طبقاتی نپردازند.

پمپ طبقاتی

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation