تحلیل پمپ سیرکولاسیون در بویلر ها

تحلیل پمپ سیرکولاسیون در بویلر ها

پمپ سیرکولاسیون بعنوان یکی از اجزای مهم در پایگاه های نیرو و نیروگاه ها محسوب شده که سیال در گردش در آن آب با فشار بالا می باشد. مشخصات مکانیکی جریان و سیال در گردش از جمله فاکتور هایی هستند که در طراحی و انتخاب پمپ سیرکولاسیون مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در انتخاب پمپ سیرکولاسیون برای کاربری در بویلر های فشار بالا از برنامه ANSYS با شبیه سازی فشار کاری و افت های فشار در مفاصل خط لوله و اغلب برای 3 شرایط کاری مختلف ناشی از شرایط بویلر در فشار های حداکثر متوسط و حداقل برای پمپ سیرکولاسیون صورت می پذیرد که ای شرایط را با حروف Q1, Q2 , Q3 مشخص می کنند. این آنالیز و بررسی ها نشان میدهد که فشار سیال در نزدیکی دیواره های بیرونی پمپ سیرکولاسیون بیشتر بوده و این فشار به تدریج با حرکت به سمت مرکز کاهش می یابد. یکی دیگر از نتایج آنالیز مکانیزم کاری این الکتروپمپ ها تحت فشار ها و دبی های مختلف جریان نشان می دهد که با افزایش دبی جریان سیال تعداد و شعاع انحنای گرداب های ایجاد شده کاهش می یابد. علاوه بر این نتایج نشان می دهند اختلاف فشار ورودی و خروجی این پمپ سیرکولاسیون بصورت معکوس با دبی جریان عمل می کنند. علاوه بر این مشخص می شود که تحت دبی های جریان بالا و پایین نقاطی با فشار بسیار کم در سمت داخلی پره های پمپ قابل رویت هستند.

پمپ سیرکولاسیون

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation