کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressors

مشخصات فنی کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressors

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation